Població en general/Veïnat/Persones adultes

Gestió de projectes, assessorament i suport: Suport integral a les entitats en el disseny, planificació i avaluació de projectes, Assistència de projectes: identificació, formulació, gestió de l’execució, seguiment i avaluació, Planificació estratègica: diagnosi i elaboració d’estratègies d’actuació, acompanyament en l’aplicació de plans estratègics, Estudis de viabilitat econòmica, social i ambiental., Serveis de gestió i tramitació de subvencions.

Disseny, gestió i dinamització de processos participatius, Processos participatius enfocats a la definició de polítiques ambientals, Processos participatius sectorials.

Laboratori propi per: diagnòstic de pal·ludisme, diagnòstic de filariosis sanguínies i cutànies, diagnòstic de tripanosomiasi (africana, americana o Malaltia de Chagas), diagnòstic de Leishmaniosi, diagnòstic parasitosis intestinals, diagnòstic del Dengue.

Vetllar per l’accessibilitat física de les actuacions municipals en la via pública, transport, urbanisme i edificació; detectar necessitats, formular propostes i orientar i/o cercar l'assessorament especialitzat en matèria d'accessibilitat física.

Atenció a viatgers adults i nens amb destinació a països tropicals / subtropicals. Informació sobre les mesures preventives generals en els viatges al tròpic i subtròpic. Recomanació / administració de la quimioprofilaxi per a la malària. Recomanació / administració de vacunes per a viatgers.

Organització de manera àgil i eficient tot tipus d’actes o activitats obertes a la ciutadania, dirigides a col·lectius específics o adreçades a les persones integrants d’una organització. Taules rodones, seminaris, conferències, formació puntual i/o continuada, presentacions etc.

Promoure i donar suport tècnic als òrgans de participació del districte, així com donar suport al teixit associatiu i fomentar la participació de les entitats del sector de persones amb discapacitat en els òrgans de participació de l'Ajuntament de Barcelona.

Suport als professonals sanitaris facilitant i millorant la comunicacó entre aquests i els usuaris a nivell assistencial. Tasques de counseling. Intervenció comunitària amb grups en situació de vulnerabilitat fomentant i impulsant la xarxa de salut per a immigrants

Garantir un assessorament especialitzat als centre de serveis socials bàsics en l'atenció individual, grupal i comunitària, establir la coordinació necessària amb serveis especialitzats públics i privats i anàlisi i detecció de necessitats i formulació de propostes. Suport a la Direcció de Serveis a les Persones, en els diferents programes, projectes, serveis i prestacions pel que fa a l'accés als serveis i la integració de les persones amb discapacitat, i anàlisi i detecció de necessitats i formulació de propostes.

Pàgines