Infancia

Programa escolar per reduir la freqüència del tabaquisme. 1er ESO
Programa de prevenció de les addiccions especialment centrat en la prevenció del consum de tabac adreçat als adolescents escolaritzats.

Temàtica 
Destinataris/es 

Programa escolar de prevenció de l'obesitat infantil. 4t curs de primària.
Programa de promoció de l'alimentació i nutrició saludable així com de l'acctivitat física i un descans equilibrats. S'emmarca en el projecte d'avaluació d'efectivitat d'aquesta intervenció anomenada POIBA (Prevenció de l'Obesitat Infantil a Barcelona).

Servei gratuït de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) a les escoles públiques de la ciutat

Temàtica 
Destinataris/es 

Garantia que els infants estiguin protegits contra les malalties vacunables i que auestes no alterin el funcionament de l'escola. Revisió del carnet vacunal, orientació a les famílies per millorar la cobertura i en alguns casos l'adminitració directament de les vacunes.

Actuacions per evitar la transmissió de malalties a l'escola, investigació sobre brots i actuació en caso de declaració de malalties transmissibles de rellevància sanitària (meningitis o tuberculosi). Les accions poden anar des de l'aportació de material informatiu fins a la vacunació o tractaments urgents per evitar la trnasmissió de deteminats problemes.

Temàtica 
Destinataris/es 

Intervenció de reforç dels hàbits saludables en relació a l'esmorzar. Es treballa a 5è i 6è de primària.
Campanya per potenciar els bons esmorzars a la infància i a l'adolescència. Promoure que els pares, les maresi els responsables de l'alumna de primària de Barcelona coneguin els components d'un esmorzar saludable, que valorin favorablement el desdejuni complet i que el facilitin a les seves filles i fills.

Formacions a mida per associacions que treballen amb joves amb activitats i jocs que treballen la pau, la justicia social i la igualtat d'oportunitats.

Organització d'activitats de sensibilització de temàtiques relacionades amb la cultura de la pau, com exposicions, xerrades, passe de documentals o el Social Forum (fòrum en anglès de temàtica social)

Conjunt d'activitats destinades a treballar la lluita antiracista i la promoció de la cohesió social i la convivència. Es treballa conjuntament amb les entitats del territori.

Pàgines