Què fem

Inici » Què fem

ÀMBITS D’ACTUACIÓ TRANSVERSAL
De manera transversal, a través dels diferents àmbits en els quals treballem, realitzem accions dirigides a la promoció i el foment de la responsabilitat social, la convivència intercultural i la participació associativa al barri.

 • PROMOCIÓ DEL RAVAL, TERRITORI SOCIALMENT RESPONSABLE: Promovem el Raval com a Territori Socialment Responsable (TSR) (*) mitjançant l’acció comunitària de les entitats socials, institucions culturals, empreses, el comerç i la ciutadania que actuen al territori, per tal de millorar aspectes com l'entorn, la inserció, l’educació o la millora de la imatge del barri, entre d’altres.
  (*) Un Territori Socialment Responsable és aquell que dóna una resposta multilateral als reptes i necessitats del barri a partir del compromís de la globalitat de les persones, entitats, empreses i institucions del territori.
   
 • FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL: Treballem a través de l’acció comunitària per al foment d’una convivència intercultural al barri, a partir de processos de diagnosi col·lectiva i del coneixement del territori, promovent respostes conjuntes en els diferents àmbits en els quals treballem.
   
 • FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA: Treballem per promoure la participació comunitària i l’associacionisme, que inclou fomentar i donar suport a la xarxa veïnal i a l’associacionisme en general, i donar serveis al creixement i desenvolupament d’entitats i iniciatives ciutadanes.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ ESPECÍFICS
Els nostres àmbits d’actuació abracen la cultura, l’educació, el foment d’oportunitats laborals, la salut comunitària, la interculturalitat i el foment de la participació, unint sensibilitats per un objectiu comú.

 • SOCIOCULTURAL: Fomentem que les entitats culturals, educatives, socials i veïns i veïnes treballin per a la cohesió social a través de l’intercanvi cultural, la creativitat i l’expressió artística, a través d’accions conjuntes a l’espai públic, esdeveniments culturals diversos i dinàmiques educatives.
   
 • SOCIOEDUCATIU: Donem suport a la millora de la qualitat educativa mitjançant projectes, eines i recursos innovadors, treballant amb escoles i espais d’educació no formal per a la igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves.
   
 • LABORAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC: Acompanyem persones en risc o situació d’exclusió en la cerca d’oportunitats formatives i laborals, gràcies al treball en xarxa amb les entitats sociolaborals i el teixit empresarial del barri.
   
 • SALUT COMUNITÀRIA: Treballem per millorar la salut de la població del Raval, incrementant el control de la comunitat sobre els factors que l'afecten, a partir d’un procés compartit amb els diferents agents del territori (administració, recursos tècnics públics i privats i ciutadania), aprofitant els recursos disponibles i promovent la salut des de diferents espais, més enllà de l'àmbit sanitari.
   

Els projectes que desenvolupem abarquen diversos àmbits, i les prioritats, línies estratègiques d’actuació, seguiment i valoració de les accions d'aquests projectes es dinamitzen des de la Fundació en grups de treball estables formats pels membres de la Xarxa Tot Raval i altres entitats del barri. 

quadre_ambits_2.jpg