Projecte Jonc

Pel 2020, el Grup d’Educació Comunitària tenia previst centrar la seva acció en tres línies estratègiques de treball: La lluita contra la segregació educativa al Raval, La perspectiva intercultural als espais educatius i La connexió entre els espais educatius del barri (educació formal i no formal).

En els primers mesos de l’any, el grup va començar a dissenyar i emprendre accions multiactor en aquestes línies de treball descrites, per seguir contribuint a la millora de la qualitat educativa del barri, generant coneixement, experiències i materials que poguessin servir també en d’altres territoris.

Amb la irrupció de la COVID-19 i la crisi generada per aquest virus, però, el Grup d’Educació Comunitària del Raval ha transformat la seva Programació en Educació al Raval prevista pel 2020 per donar una resposta comunitària en l'àmbit socioeducatiu a les noves necessitats generades per la pandèmia. Així neix el Projecte Jonc, amb l'objectiu d’oferir respostes a aquestes necessitats a curt, mig i llarg termini.

En una primera fase es vol contribuir a la reducció dels danys derivats de l’actual crisi sanitària i humanitària al Raval i en una segona fase, facilitar les condicions per a la recuperació (educativa, psicològica i social) d’infants, joves i persones adultes i les seves famílies, promovent l’accés equitatiu als recursos educatius i impulsant la generació de complicitats i projectes comunitaris que permetin el seu màxim aprofitament i extensió.

El Grup d’Educació es planteja, en primer lloc, garantir l'intercanvi d'informacions, l'actualització del coneixement, l'aprenentatge i el diàleg al voltant de la nova situació generada per la crisi humanitària de la COVID-19 i dels reptes educatius que se'n derivin i, en segon lloc, generar i fer seguiment de projectes transversals i multi-actor que permetin abordar comunitàriament els reptes educatius derivats de la crisi humanitària de la COVID-19 per contribuir a la resiliència de l'àmbit socioeducatiu al Raval:

•    Facilitant el seguiment educatiu coordinat entre els professionals de l’educació formal i no formal i la detecció de necessitats socials d'infants, joves i persones adultes durant el confinament, en els primers mesos de la crisi COVID-19.
•    Promovent activitats de lleure educatiu enriquit durant l'estiu del 2020: el #RavalEstiuEducatiu.
•    Generant espais de treball i eines per aconseguir una màxima connexió i col·laboració entre els aprenentatges i els espais educatius durant el curs escolar 2020-2021.