Projecte Jonc

Pel 2020, el Grup d’Educació Comunitària tenia previst centrar la seva acció en tres línies estratègiques de treball: La lluita contra la segregació educativa al Raval, La perspectiva intercultural als espais educatius i La connexió entre els espais educatius del barri (educació formal i no formal).

En els primers mesos de l’any, el grup va començar a dissenyar i emprendre accions multiactor en aquestes línies de treball descrites, per seguir contribuint a la millora de la qualitat educativa del barri, generant coneixement, experiències i materials que poguessin servir també en d’altres territoris.

Amb la irrupció de la COVID-19 i la crisi generada per aquest virus, però, el Grup d’Educació Comunitària del Raval va transformar la seva Programació en Educació al Raval prevista pel 2020 per donar una resposta comunitària en l'àmbit socioeducatiu a les noves necessitats generades per la pandèmia. Així neix el Projecte Jonc, amb l'objectiu d’oferir respostes a aquestes necessitats a curt, mig i llarg termini.

En una primera fase es vol contribuir a la reducció dels danys derivats de l’actual crisi sanitària i humanitària al Raval i en una segona fase, facilitar les condicions per a la recuperació (educativa, psicològica i social) d’infants, joves i persones adultes i les seves famílies, promovent l’accés equitatiu als recursos educatius i impulsant la generació de complicitats i projectes comunitaris que permetin el seu màxim aprofitament i extensió.

En el 2020, durant els primers mesos de l’esclat de la pandèmia, el Grup d’Educació Comunitària es va centrar en la detecció de necessitats a cobrir en l’emergència, facilitant l'intercanvi d'informacions  i el seguiment educatiu coordinat entre els professionals de l’educació formal i no formal i la detecció de necessitats socials d’infants, joves i persones adultes durant el confinament.  

El Grup va prioritzar, durant la primavera i l’estiu del 2020, el donar suport a la realització dels casals i les activitats d’estiu del barri, i es va centrar en la generació d’una Programació Comunitària d’activitats d’enriquiment educatiu i cultural del lleure de l'estiu: el #RavalEstiuEducatiu.  

Durant el darrer trimestre del 2020, la plenària del Grup d’Educació Comunitària va acordar centrar l’acció del grup durant el 2021 en tres línies de treball

  1. La millora de les competències digitals i d’acompanyament educatiu de les famílies de l’alumnat de centres de màxima complexitat del barri del Raval. 
  2. Facilitar aprenentatges de lleure educatiu enriquit d’infants i joves del Raval durant l’estiu del 2021
  3. La promoció de les competències bàsiques d’expressió i comprensió oral i escrita, i molt especialment el gust per la lectura, d’infants, joves i persones adultes al barri del Raval. 

A finals del 2020 es generen tres comissions de treball (Formació digital a famílies, #RavalEstiuEducatiu2021 i El joc de Llegir) que estan desenvolupant i/o desenvoluparan actuacions al llarg del 2021.